Thanh niên số hưởng đi cắt tóc được chủ tiệm sờ chim